ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني .

ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني

ثبت موسسه

موسسات غير تجاري موسساتي هستند كه جهت مقاصد غير تجاري مثل امور علمي، خدماتي ، ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شوند و تشكيل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و يا نداشته باشند. تشكيل مزبور از تاريخ ثبت شخصيت حقوقي پيدا مي كنند و مي تواند عناويني از قبيل انجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمايند
مدارك مورد نياز براي ثبت موسسه:
كپي شنسنامه و كارت ملي حداقل 2 نفر شريك كه توسط وكيل موسسه راه روشن كپي برابر اصل مي شود.
در صورت مجوزي بودن موضوع فعاليت ارائه مجوز براي اداره ثبت شركت ها.
گاهي اوقات ميتوان موسسات حتي بدون شريك ثبت كرد كه اين موسسات مجوز و اساسنامه ممهور به سازمان خود را لازم دارند.
تقسيم بندي مؤسسات غير تجاري بسته اهدافشان:
موسساتي كه هدفشان جلب منافع و تقسيم آن بين اعضا خود نباشد.
موسساتي كه هدفشان جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضا خود يا غير باشد مانند كانون هاي فني و حقوقي و غيره.
حداقل شركا موسسات فوق نبايد كمتر از دو نفر باشد و قيد سرمايه هرميزان مجاز است . موسسات غير تجاري همانند موسسات تجاري بايد تهران دراداره ثبت شركتها و شهرستانها دردايره ثبت شركتهاي اداره ثبت مركز اصلي موسسه ثبت برسند و جهت آن كليه اقدامات تاسيس شركتها همراه رعايت مواد آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيل و موسسات غير تجاري كه سال 1337 تصويب رسيده است ضروري مي باشد. جهت ثبت تشكيلات غير تجاري تسليم اظهارنامه (فرم چاپي تقاضانامه ثبت موسسه همراه ضمائم لازم دو نسخه كه داراي تاريخ وامضا بوده الزامي است ضمائم آن شامل نسخه اصلي يا رونوشت وكالتنامه ( صورت تقاضا توسط وكيل).
گواهي شده تصديق كشوري كه موسسه آنجا ثبت رسيده همراه ترجمه مصدق فارسي آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا صورت مجلس مجمع عمومي موسس مبني بر انتخاب هيئت مديره و معرفي صاحبان امضا (دونسخه) رسيد پرداخت حق الثبت و فتوكپي شناسنامه شركا مي باشد. صورت غير انتفاعي بودن موسسه اجازه نامه نيروي انتظامي محل جهت ثبت ضروري مي باشد و صورت انتفاعي بودن آن موضوع موسسه با مدارك تحصيلي و تخصص موسسين تطبيق داده شده سپس دستور ثبت صادر مي گردد. اساسنامه موسسات غير تجاري مي تواند مانند اساسنامه شركت با مسئوليت محدود باشد و آن مواردي مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هيئت مديره) وارگان تصميم گيرنده (مجامع عمومي) و اختيارات آنها و غيره آورده شود.
موسسه مزبور داراي مجمع عمومي عادي و فوق العاده نيز مي باشد كه هر كدام داراي وظايفي هستند. هيئت مديره موسسه مي تواند مجمع عمومي عادي از بين شركا يا خارج از آن انتخاب گردد و مديران مي توانند براي مدت محدود يا نامحدود معين شوند و داراي اختيارات تام نيز مي باشند مگر اينكه اساسنامه ترتيب ديگري را مقرر داشته باشد. جلسات هيئت با حضور اكثريت اعضا موسسه رسميت پيدا نموده و تصميمات هيئت مديره با اكثريت آرا مناط اعتبار خواهد بود. صورتي كه تقاضاي ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفتر مخصوصي ثبت و ورقه اي حاكي از تصديق ثبت تقاضا كننده داده مي شود علاوه بر آن خلاصه مراتب روزنامه رسمي يا يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار با هزينه متقاضي منتشر مي گردد.
مطلبي درباره انحلال و تصفيه مؤسسات غير تجاري:
انحلال موسسات غير تجاري مي تواند اختياري و با تصميم مجمع عمومي فوق العاده و يا موجب حكم دادگاه باشد . چنانچه انحلال اختياري صورت گرفته باشد تصفيه آن مطابق مقررات مندرج اساسنامه توسط مدير يا مديران آن انجام مي گيرد ودر صورتي كه متصدي امر تصفيه وچگونگي انجام آن معين نشده باشد مجمع عمومي فوق العاده هنگام انحلال يك نفر را عنوان مدير تصفيه با تعيين حدود اختيارات آن معرفي مي نمايد. اگر انحلال موجب حكم دادگاه باشد امر تصفيه عهده متصدي تصفيه مقرر اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدي مشخص نشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال يك نفر را جهت تصفيه معين مي نمايد و مطابق قانون تجارت امر تصفيه صورت خواهد گرفت.
سلسله مراتب ثبت مؤسسات غير تجاري:
كامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شركا.
كامل نمودن فرم صورتجلسه موسسين و امضا توسط شركا .
تنظيم و امضاي كليه صفحات اساسنامه توسط شركا.
چند نام انتخاب و مسئول تغيين نام اداره ثبت شركتها ارادئه گردد(توجه شود نام انتخاب شده اولا بايد با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته و ثانيا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهاي خارجي نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسي، گواهي لازم را با انتخاب يكي از اسامي پيشنهادي صادر مي نمايد .
پس از تعيين نام قسمت ارجاع ادايه ثبت شركتها مراجعه و مميز مربوطه پس از بررسي اوليه با توجه موضوع فعاليت موسسه چنانچه نياز اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح داشته باشد عند اللزوم مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفي مي شود.
پس از وصول و ارائه مجوز لازم ( رابطه با موضوع موسسه)مميز ثبت شركتها بشرط عدم وجود نقص مدارك، متقاضي را جهت پرداختي حق الثبت حسابداري راهنمايي و مسئول حسابداري با توجه سرمايه موسسه و تعيين مبلغ حق الثبت متقاضي را جهت پرداخت حق الثبت بانك ملي ايران هدايت و پس از پرداخت وجه مذكور و ارائه فيش پرداختي حسابداري ، حسابدار اقدام ممهور نمودن تقاضانامه متقاضي مي كند و مميز مربوط دستوي ثبت را صادر و متقاضي قسمت ثبت شركتها مراجعه مي نمايد .
قسمت ثبت شركتها پيش نويس آگهي تاسيس تهيه شده پس از امضاي رئيس اداره ثبت شركتها و تايپ آگهي مربوط ، متقاضي مجددا قسمت ثبت شركتها مراجعه و پس از احراز هويت توسط مسئول قسمت از متقاضي ذيل ثبت دفتر(اصالتا يا وكالتا)امضا اخذ مي نمايد و سپس يك نسخه از مدارك (اساسنامه ، صورتجلسه ، تقا ضانامه)كه ممهور مهر اداره ثبت شركتها مي باشد متقاضي تسليم مي گردد و متقاضي دبير خانه اداره مراجعه و پرونده را تحويل داده، يك برگ آگهي تايپ شده را اداره كل دفتر روابط عمويم و امور بين الملل(قسمت دايره آگهي ها )برده و پس از تعيين مبلغ جهت درج روزنامه كثير الانتشار بانك مراجعه و همراه فيش پرداخت شده دبيرخانه مراجعه مي كند . پس از امضاي نسخ تايپ شده توسط رئيس اداره ثبت شركتها اين مرحله آگهي صادر و دو نسخه تايپي متقاضي تحويل مي گردد . يك نسخه جهت درج روزنامه رسمي جمهوري اسلامي (واقع خيابان بهشت، ضلع جنوبي پارك شهر)ونسخه ديگر همراه فيش پرداختي قسمت دايره آگهي ها جهت درج روزنامه كثير الانتشار داده مي شود. اين مرحله كار ثبت موسسه پايان يافته است .
براي ثبت مؤسسات غير تجاري نياز چه مداركي مي‌باشد؟
اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شركتها و تكميل و امضا توسط شركا (بر طبق پيوست)
تنظيم اساسنامه حداقل 2 جلد و امضاي ذيل تمام صفحات توسط كليه شركا يا اعضا (بشرح نمونه پيشنهادي پيوست اين راهنما)
تنظيم صورتجلسه مجمع موسسين حداقل 2 نسخه (بشرح نمونه)
فتوكپي شناسنامه شركا.
اخذ مجوز رابطه با موضوع موسسه صورت لزوم.
ثبت شركت راه روشن انجام كليه امور ثبتي از جمله ثبت شركت,ثبت شركت با مسئوليت محدود,سهامي خاص,رتبه بندي شركت,ثبت علائم تجاري,ايزو,ثبت شركتها,ثبت شركت سهامي خاص,طرح توجيهي,ثبت شركتهاي خارجي,ثبت اختراع,نحوه ثبتشركت,چگونگي ثبت شركت,اخذ كارت بازرگاني,اخذ جواز تاسيس,اخذ پروانه بهره برداري,خدمات بيمه اي,خدمات مالياتي,خدمات مالي,درخواست ايزو,كنسرسيوم,جوينت ونچر,ثبت شركت هولدينگ,ثبت شركت در كيش,ثبت شركت تعاوني,اخذ كد اقتصادي,ثبت شركت در مناطق آزاد,ثبت شعبه و نمايندگي خارجي,كارت بازرگاني,ثبت تغييرات شركتهاي سهامي خاص,ثبت تغييرات شركتهاي محدود,ثبت تغييرات شركت,ثبت طرح صنعتي,ثبت برند,ثبت شركت تضامني و ثبت موسسه پيشرو در تحقق اهداف شما مي باشد …


برچسب: ثبت شركت ، ثبت برند ، اخذ كارت بازرگاني ، اخذ كد اقتصادي ، اخذ ايزو،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۲۲:۰۱ توسط:sabterahroshan موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :