ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني .

ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني

اخذ كد اقتصادي

تعريف كد اقتصادي
فعاليت هاي اقتصادي به طرق مختلف در جوامع صورت مي گيرد . حمايت از فعاليت كنندگان دراين امر و همچنين نظارت بر اعمال اقتصادي (تجاري)مستلزم شناخت اشخاص فعال در اين زمينه مي باشد .

اخذ كد اقتصادي:

اخذ كد اقتصادي به 2 صورت مي‌باشد.

1- اخذ كد اقتصادي حقوقي 2- اخذ كد اقتصادي حقيقي

كد اقتصادي حقوقي (شركتي)

براي اخذ كد اقتصادي شركتي مدارك زير لازم است:

1- كپي مدارك ثبتي شركت مانند اساسنامه، شركت نامه يا اظهارنامه، كپي آخرين تغييرات، كپي آگهي ثبت شده

2- يك اجاره نامه كه به نام شركت تنظيم شده و با كاربري اداري يا تجاري باشد. يا يك سند مالكيت به نام شركت

3- گواهي امضاء كساني كه حق امضاء دارند.

4- كپي شناسنامه و كارت ملي كل اعضاء

5- فيش تلفن يا برق كه كدپستي دقيقاً مانند آگهي ثبت شده آدرس در اداره ثبت شركت‌ها باشد.

شركت‌هايي كه در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت مي‌رسند پس از 2 ماه پس از تاريخ ثبت ملزم به اخذ كد اقتصادي مي‌باشند.

در واقع هر شركتي كه ثبت مي‌شود يك سرمايه براي خود در نظر گرفته است كه بايد ظرف مدت 2 ماه تقويمي براي پرداخت ماليات نيم در هزار خود در اداره ماليات اقدام كند.

تا انتهاي سال 94 پرداخت ماليات به مبلغ دو در هزار بود ولي در سال 95 به مبلغ نيم در هزار تغيير كرد و كاهش خورد.

در تهران 5 منطقه مالياتي وجود دارد كه هر شركت كه در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت مي‌رسد بر اساس آدرس ثبت شده‌ي خود منطقه‌ي مالياتي خود را مشخص مي‌كند يعني اگر به عنوان مثال آدرس ثبت شده شركت در اداره ثبت شركت‌ها در سعادت آباد يا شهرك غرب باشد براي اخذ كد اقتصادي بايد به غرب استان تهران مراجعه كنيم

منطقه اداره دارايي به اين صورت مي‌باشد:

الف) اداره دارايي مركز

ب) اداره دارايي غرب

ج) اداره دارايي شرق

د) اداره دارايي شمال

هـ ) اداره دارايي جنوب

نكته قابل توجه اين است كه هر اداره دارايي شرايط خاص خود را دارا مي‌باشد يعني از لحاظ تكميل مدارك شرايط خود را ايجاد كرده است. بعضي از دارايي‌ها اصل سند مالكيت را مي‌خواهد روند اخذ كد اقتصادي شركتي توسط مؤسسه حقوقي راه روشن به اين صورت است كه:

پس از عقد قرارداد با كارشناسان مؤسسه راه روشن با مراجعه حضور و انعقاد قرارداد با مؤسسه راه روشن و مشخص شدن مبلغ، وكالت مربوطه به وكيل مؤسسه راه روشن داده مي‌شود و وكيل به اداره دارايي مراجعه مي‌كند و پس از تشكيل پرونده مي‌دهد و مدارك را كامل مي‌كند و پس از پرداخت ماليات نيم در هزار كد اقتصادي را ظرف مدت 10 روز اخذ مي‌كند.

كد اقتصادي شخصي يا حقيقي:

اشخاصي كه به صورت حقيقي كار مي‌كنند داراي يك پروانه كسب، جواز كسب، پروانه، بهره برداري يا غيره هستند كه يك كد اقتصادي براي پرداخت ماليات دارند.

بعضي از اشخاص حقيقي هيچ گونه پروانه كسب و بهره برداري ندارند و مي‌خواهند براي كد اقتصادي اقدام كنند كه معمولاً براي اخذ كد اقتصادي كساني اقدام مي‌كنند كه مي‌خواهند كارت بازرگاني حقيقي بگيرند يا براي ارزش افزوده اقدام كنند.

كسب مجوز براي فعاليت هاي تجارتي و پرداخت حقوق حـَـقّه دولت در قالب ماليات و جلوگيري از رقابتها و تلاشهاي ناسالم يكي از مزاياي اين امر محسوب مي گردد.

در كنار راهنماي ثبت شركتها و دريافت كارت بازرگاني، ضرورت اخذ شماره كد اقتصادي ملاحظه مي شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه كه در واحدهاي ذيربط وزارت امور اقتصادي و دارايي جاري است نسبت به نگارش و ارائه راهنماي دريافت شماره اقتصادي براي كساني كه نيازمند دانستن اطلاعات مربوط مي باشند اقدام شد

تعاريف

اشخاص مكلف به اخذ شماره اقتصادي :
كليه اشخاص حقوقي كه به امر توليد،مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع كالا و كارهاي خدماتي اشتغال دارند همچنين كليه اشخاص حقيقي كه به امور فوق اشتغال داشته و داراي پروانه كسب يا كار ازمراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري باشند و واجد شرايط اخذ شماره اقتصادي به شمار مي آيند . قابل ذكر است احراز يكي از شرايط فوق براي اشخاص حقيقي كافي مي باشد .

مجوز فعاليت
مجوز فعاليت به سندي اطلاق مي گردد كه بر اساس آن فعاليت اقتصادي هر شخصي از طرف يكي از مراجع ذيصلاح تاييد شده باشد مانند پروانه داروخانه ها از طرف وزارت بهداشت و درمان يا كارت بازرگاني از طرف وزارت بازرگاني يا فعاليت مرغداري از طرق جهاد يا گواهي فعاليت صنعتي (كارگاه يا كارخانه) از طرف وزارت صنايع يا پروانه هاي كسب و كار صادره از سوي اتحاديه هاي صنفي و يا معرفي نامه سازمان برنامه بودجه براي پيمانكاران و يا ساير مراجع ذيربط.

محل فعاليت تجاري
محل فعاليت تجاري به يك واحد شغلي اطلاق مي گردد كه آن محل از طرف شهرداري يا مراجع قانوني ديگر بعنوان محل فعاليت اقتصادي شناخته شده و فعاليت مربوط در آن جواز كسب و يا بدون جواز انجام مي شود (مانند دفتر پيمانكاري يا واسطه ها يا شغلهاي مشابه كه فعاليت همراه با مجوز نمي باشد و داروخانه ها و يا برخي ديگر از مشاغل كه محل فعاليت الزاما همراه مجوز كسب است، اين محل بصورت قطعي يا اجاره در اختيار مؤدي مي باشد .

رسيد بانكي
مبلغ فيش بانكي در كليه شهرستانها به حساب 523 خزانه نزد يكي از شعب بانك ملي از جانب مودي واريز مي شود .

پرينت مربوط به شماره اقتصادي
پرينت يك برگ صادر شده به وسيله كامپيوتر قبل از صدور كارت مي باشد كه كليه اطلاعات مربوط به مؤدي اعم از هويت و ماليات را شامل مي شود كه بعنوان رسيد از مؤدي توسط مامورين پست و بايگاني در پرونده مؤدي استفاده خواهد شد .

كارت اقتصادي اشخاص حقيقي:
رنگ و شكل و مندرجات كارت جديد با كارتهاي قبلي تفاوت خواهد داشت و عكس 2*3 مودي ، نام ونام خانوادگي، شماره اقتصادي ، نشاني محل فعاليت تجاري و شماره حوزه مالياتي مودي در آن درج خواهد شد.

كارت اقتصادي اشخاص حقوقي:
تغييرات مربوط به اشخاص حقيقي در كارت اشخاص حقوقي نيز وجود دارد . با اين تفاوت كه عكس ندارد و نوع شخص حقوقي نيز درج واحد شد. در صورت هماهنگي با خدمات ماشيني، كارت اشخاص حقوقي بصورت ليزري صادر خواهد شد .

وظايف مؤدي:

مدارك لازم براي اشخاص حقيقي:
عبارت است از فرم اطلاعات هويتي ، تصوير شناسنامه ، (اصل و تصوير) فيش بانكي، مجوز فعاليت يا سند محل فعاليت تجاري(رسمي وغير رسمي) و سه قطعه عكس 2*3 كه در صورت داشتن شماره اقتصادي آن را پشت عكس درج و در غير اين صورت مشخصات سجلي پشت آن درج مي گردد. و همچنين فتوكپي كارت اقتصادي يا فيش كامپيوتري (براي دارندگان كد اقتصادي) به همراه ، تحويل حوزه مالياتي مي شود.

مدارك لازم براي اشخاص حقوقي
عبارت است از فرم اطلاعات هويتي مربوط ، آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و فيش بانكي و فتوكپي كارت اقتصادي يا فيش كامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي) اشخاص حقوقي نياز به عكس ندارند.

نحوه در خواست شماره اقتصادي

مؤيدي مالياتي با بررسي شرايط مندرج در اطلاعيه منتشره در روزنامه هاي كثير الانتشار و دستور العمل اجرايي ماده 85 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ، در صورت داشتن شرايط ، فرم اطلاعات هويتي مربوطه را از روزنامه جدا مي نمايد و يا از فرم نمونه كپي مي گيرد و پس از تكميل قسمت مربوط به خود و الصاق يك قطعه عكس بر روي فرم هويتي به همراه ساير مدارك تحويل حوزه مالياتي ذيربط نموده و رسيد دريافت مي دارد . پس از رسيدگي حوزه ، به مداركي كه ناقص باشد شماره اقتصادي تخصيص نمي يابد و مدارك وفيش بانكي مسترد نخواهد شد. در مورد اشخاص حقوقي نيز همانند اشخاص حقيقي عمل مي شود با اين تفاوت كه در صورت داشتن تغييرات بايد فرم تغييرات اطلاعات هويتي نيز از طرف مؤدي تكميل گردد. تشكيلات قانوني نيز در صورتي كه داراي ذيحساب مستقل بوده و مورد تاييد امور ذيحسابي ها باشد مي توانند با مراجعه به حوزه مالياتي تكليفي خود ، درخواست شماره اقتصادي نمايد.

وظايف حوزه هاي مالياتي

حوزه مالياتي ابتدا موظف است مندرجات قسمت مربوط به مؤدي در فرم اطلاعات هويتي را با اسناد و مدارك ، خصوصا كپي شناسنامه با اصل آن مطابقت نمايد و در صورت تطابق كامل و عدم وجود اشكال، عكس الصاقي مؤدي را ممهور و پس از تكميل اقلام اطلاعاتي مربوط به خود صحت مندرجات آن را تاييد و مهر و امضا نمايند . سپس آن را جهت تاييد به سر مميزي خود ارائه نمايند و سرمميزي مالياتي نيز پس از كنترل و حصول اطمينان ، صحت مندرجات آن را در قسمت مشخص شده مربوط به خودتاييد و مهر و امضا مي نمايد.

پس از تاييد سر مميزي حوزه مالياتي فرم اطلاعات هويتي را در دفتر انديكاتور حوزه ثبت نموده و آخرين قسمت آن را پس از مهر و امضا ، بعنوان رسيد مؤدي، به وي تسليم نمايد. در صورتي كه محل فعاليت تجاري بصورت اجاره نامه عادي تنظيم شده باشد. اجاره نامه مذكور بايد جداگانه از طرف سر مميزي تحت عنوان” محل مندرج در اجاره نامه يك محل تجاري و محل فعاليت مؤدي مي باشد و با نشاني مؤدي در پرونده مالياتي مربوطه مطابقت دارد”. مهر و امضاء گردد. حوزه مالياتي بايد پس از جمع آوري مدارك مؤديان آنها را در دو بخش جداگانه و بر اساس مداركي كه داراي شماره اقتصادي بوده و مداركي كه شماره اقتصادي ندارند (در رابطه با مؤدياني كه تا كنون شماره اقتصادي نداشته اند) طبقه بندي نموده و پس از فهرست برداري، آنها را به اداره اطلاعات و خدمات مالياتي و يا نظارت و پيگيري حسب مورد تحويل نمايد.

وظايف ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي (نظارت و پيگيري)

پس از دريافت مدارك از حوزه مي بايست آنها را بصورت طبقه بندي شده به همراه فهرست از طريق رابط يا پست به اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي در تهران ارسال نمايد .

طبقه بندي مدارك بر اساس حوزه هاي مالياتي، تفكيك مدارك مؤديان داراي شماره اقتصادي و بدون شماره اقتصادي از جانب ادارات مذكور انجام گرفته و به همراه فهرست جداگانه ارسال مي گردد. نظر به اهميت مسئوليت رابط ها انتخاب اين افراد از اهميت خاصي برخوردار است .

وظايف ادارات كل دارايي

ادارات كل مالياتي موظفند فرمهاي هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به تعداد مورد نياز تكثير و جهت تكميل آن در اختيار حوزه مالياتي قرار دهند . قابل ذكر است فقط اشخاصي كه فاقد شماره اقتصادي هستند فرم هويتي مربوطه را از حوزه مالياتي دريافت مي دارند.

ادارات كل مالياتي موظفند آخرين دستور العمل اجرايي موضوع ماده 85 قانون در وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بشماره 21567 ، 1375/6/28 را تكثير و در معرض رويت مؤديان مالياتي نصب نمايند .

دستور العمل اجرايي موضوع ماده 85 قانون

وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين

مصوب 1373/12/28 مجلس شوراي اسلامي

بنا به اختيار حاصل از ماده 85 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موارد ذيل جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذيربط اعلام مي گردد:

الف-اشخاص مكلف به اخذ شماره اقتصادي

كليه اشخاص حقوقي كه به امر توليد ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع كالا و همچنين كارهاي خدماتي اشتغال دارند.
كليه اشخاص حقيقي كه به امر توليد، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع كالا و همچنين كارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه كسب و كار از مراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري مي باشند
كليه اشخاص موضوع بندها ي 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366
تبصره 1-شعبات يا ادارات تابعه اشخاص مذكور در بندهاي( الف -3 ) و (الف -1) اين دستور العمل در تهران و يا ساير شهرستانها مكلف به استفاده از شماره اقتصادي تخصيصي به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و …….. متبوع مركزي حسب مورد مي باشند.

تبصره 2- منظور از پروانه كسب و كار از مراجع ذيربط ، كليه پروانه هاي كسب يا كار صادره از اتحاديه هاي امور صنفي ، اتاق صنايع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و يا ساير مراجع ذيصلاح مي باشد .

ب-اشخاص غير مكلف به اخذ شماره اقتصادي

مساجد و تكايا .
اشخاص حقيقي كه به فعاليت هنري از قبيل فيلمسازي و فعاليتهاي مرتبط ، طراحي ، خطاطي ، نقاشي ، نويسندگي ، ترجمه كتاب ، گرافيك و ويراستاري اشتغال دارند.
اشخاص حقيقي كه به فعاليت تحقيق و يا مشاوره فني اشتغال دارند از جمله اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي .
اتحاديه هاي امور صنفي (به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفي ، اتحاديه هاي مجاز به فعاليتهاي اقتصادي نمي باشند )
اشخاص حقيقي كه به فعاليت پيمانكاري اشتغال دارند و شرايط مذكور در بند (الف-2)اين دستور العمل را دارا نمي باشد بشرط آنكه ارزش پيمان و يا مبلغ دريافتي كل پيمانهاي آنها در يكسال شمسي از مبلغ پنجاه ميليون ريال بيشتر نباشد .
ج-تكاليف اشخاص ذيربط

كليه اشخاص حقوقي كه در اين دستور العمل مكلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مكلفند با ارائه تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي و قبض بانكي مبني بر واريز مبلغ 5000 ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.

كليه اشخاص حقوقي كه در اين دستورالعمل مكلف به اخذ شماره اقتصادي گرديده اند، مكلفند با ارائه تصوير صفحه اول شناسنامه ، تصوير پروانه كسب و كار از مراجع ذيربط و يا تصوير سند اجاره و يا سند مالكيت حسب مورد و همچنين قبض بانكي مبني بر واريز مبلغ 5000 ريال به حساب جاري مربوطه به حوزه مالياتي ذيربط مراجعه و نسبت به اخذ شماره اقتصادي اقدام نمايند.

تبصره 1- پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي صادره از مراجع ذيربط مي بايست در سال جاري صادر و يا تجديد و يا تمديد شده باشد و در غير اين صورت مي بايست اعتبار پروانه كسب يا كار از سوي مراجع صادركننده ذيربط در سال جاري مورد تاييد قرار گيرد و در مواردي كه اشخاص حقيقي فاقد پروانه كسب و كار بوده ولي داراي محل كسب هستند، مميز حوزه مالياتي ذيربط بايد اشتغال بكار فرد متقاضي را تاييد نمايد.

كليه اشخاص حقوقي موضوع بند (الف -1) اين دستور العمل و كليه اشخاص حقيقي موضوع بند (الف -2)اين دستور العمل مكلفند براي عرضه و فروش كالا و يا خدمات از صورتحساب فروش كالا كه در دي ماه سال 1371 و اطلاعيه هاي بعدي آن در جرايد كثير الانتشار كشور از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر گرديده ، استفاده نمايد و در صورتحسابهاي صادره ، شماره اقتصادي فروشنده را چاپ و شماره اقتصادي خريدار را درج نمايد.

هر گونه از اشخاص موضوع بند (ج-3) اين دستور العمل مجاز مي باشد علاوه بر مندرجات اعلام شده در فرم نمونه صورتحساب، متناسب با نوع فعاليت و نياز هاي خود هر گونه اطلاعاتي را بصورت ستون ، رديف و يا مطلب به صورتحساب فرد اضافه نمايند و انتخاب اندازه ابعاد (طول و عرض) و تعداد نسخ صورتحساب با فروشنده مي باشد.

آن گروه از مؤديان مالياتي كه مجوز موضوع تبصره 3 ماده 95 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 را از وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر استفاده از سيستمهاي كامپيوتري دريافت نموده اند مي توانند فرم فاكتور فروش خود را متضمن شماره مسلسل مطابق نمونه اي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي بر اساس مقررات ماده 169 قانون فوق الذكر پيش بيني نموده است بوسيله ماشينهاي چاپگر تهيه و استفاده نمايند و در غير اين صورت ملزم به داشتن صورتحساب فروش چاپي طبق اطلاعيه هاي مربوطه مي باشند.

در مواردي كه توزيع كالا و يا ارائه خدمات بصورت خرده فروشي انجام مي شود بنحوي كه صدور فاكتور عملا غير ممكن است (مانند نحوه فروش مواد غذايي در فروشگاهها) صدور فاكتور با درج شماره اقتصادي الزامي نمي باشد اما در مواردي كه قبض صندوق صادر مي گردد درج شماره اقتصادي فروشنده در قبض مزبور الزامي است.

در خصوص پيمانكاري و ساير انواع معاملات، اشخاص حقيقي موضوع بند (الف-2) و اشخاص حقوقي موضوع بند هاي (الف -1) و (الف -3) اين دستور العمل و ساير اشخاص حقوقي ديگر اعم از انتفاعي و غير انتفاعي حسب مورد مكلف به درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله در قرار دادها و اسناد پرداخت مي باشند، مگر در موارد مذكور در بند (ب-5) اين دستور العمل در مورد پيمانكاري اشخاص حقيقي بشرط رعايت بند (د-5) اين دستور العمل.

فروش هر نوع كالا از طريق مزايده به شرط آنكه مبلغ مزايده بيش از بيست ميليون ريال باشد ، مشمول رعايت مفاد اين دستور العمل مي باشد.

در صورت فروش كالا و يا خدمات به مصرف كننده نهايي درج شماره اقتصادي خريدار الزامي نمي باشد.

فروشندگان مكلفند اصل فرم شماره اقتصادي طرف مورد معامله را رويت نموده و با مشخصات ابرازي از حيث صحت مطابقت نمايند.

كليه مؤديان موضوع اين دستور العمل مكلفند انحلال تغيير شغل آدرس و يا هر گونه تغييرات ديگر را حسب مورد حداكثر ظرف مدت يك ماه به حوزه مالياتي ذيربط اعلام نمايند.

د-تكاليف اشخاص ثالث

گمرك ايران مكلف به اخذ شماره اقتصادي اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي در هنگام ارائه خدمات مي باشد. در خصوص تنظيم اظهارنامه هاي گمركي درج شماره اقتصادي بازرگانان و حق العمل كاران گمركي بر روي اظهارنامه هاي مذكور الزامي است (موضوع بخشنامه شماره 20419- مورخ 24/6/72) و كليه وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي وسازمانها دولتي نيز ملزم به رعايت مفاد بخشنامه شماره 29333 مورخ 1372/6/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در تعقيب بخشنامه شماره 14156 مورخ 1372/2/25 رياست محترم جمهور صادر گرديده است ، خواهند بود.

بانكها مكلفند شماره اقتصادي طرف معامله را در هر نوع قرارداد خدماتي و خريد كالا از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي درج نمايد.

اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در بند (ج-3) اين دستور العمل مكلفند خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش، اعم از معاملات فروش و معاملات خريد را به صورتي كه در اطلاعيه مورخ 1372/10/30 و اطلاعيه بعدي وزارت امور اقتصادي و دارايي در جرايد كثيرالانتشار كشور آگهي شده، تهيه و تنظيم نموده و در تهران به اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارايي مربوطه تحويل نمايند .

تبصره 1: اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در بند (ج-3) اين دستور العمل مكلفند در موارد مذكور در بند (ج-9) اين دستورالعمل فهرستي تحت عنوان مصرف كنندگان نهايي تنظيم و طبق مفاد بند (د-3) اين دستور العمل تحويل نمايند.

تبصره 2: چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي بند (ج-3) اين دستور العمل خلاصه اطلاعات فعلي مربوط به معاملات خويش را به روي نوارها ي مغناطيسي و يا ديسكتهاي كامپيوتري تهيه و تنظيم مي نمايند مكلفند دستور العمل صادره در اين ارتباط را از اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي دريافت و مفاد آن را كاملا رعايت نمايند.

تبصره 3: بر اساس توافق بعمل آمده با شركت پست جمهوري اسلامي ايران اشخاص مربوطه مي توانند با استفاده از خدمات پستي ليست خلاصه معاملات خود را در صورت كامل بودن و يا ابزار مغناطيسي حاوي اطلاعات خلاصه معاملات فعلي خود را از طريق پست به مراكز مرتبط ارسال نمايند.

ذي حسابها و يا مديران كل امور مالي حسب مورد مكلفند اطلاعات مربوط به خريدهاي خود و همچنين اطلاعات مربوط به قراردادهاي خدماتي و پيمانكاري را به ذكر شرح پرداخت اعم از مبالغ پيش پرداخت، مبالغ علي الحساب، پرداخت قطعي و پرداخت از محل وجه الضمان و نيز ذكر مبالغ ناخالص پرداختي قبل از كسر هر گونه وجهي از بابت ماليات يا حق بيمه و يا وجه ديگر را بطور خوانا بر روي فرمهاي ذيربط تهيه و تنظيم واطلاعات هر ماه را حداكثر ظرف ماه بعد در تهران به اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايد .

پيمانكاران مذكور در بند (ب-5) اين دستور العمل به شرط ارائه و تسليم تصويري از پيمان وكسر و ايصال ماليات مكسوره موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 توسط كارفرما، الزامي به ارائه شماره اقتصادي نخواهد داشت.

چنانچه مكلفند از چاپي فاكتور و يا صورتحساب فروش كالا و يا خدمات بدون شماره اقتصادي و آدرس دقيق متقاضي بر روي فاكتور خودداري نمايند (موضوع بخشنامه شماره 8110/134-1374/6/12 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي )

ه-تخلفات شماره اقتصادي

استفاده اشخاص حقوقي و حقيقي از شماره اقتصادي سايرين تحت هر عنوان غير مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق ماليات متوجه شخصي است كه شماره اقتصادي او مورد استفاده قرار گرفته است.

هر گونه جعل ، تقلب ، سوء استفاده و تباني درارتباط با شماره اقتصادي خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات قانوني برخورد خواهد گرديد.

دريافت هر گونه وجه اضافه بر ارزش كالا جهت درج شماره اقتصادي فروشنده و يا عدم درج شماره اقتصادي خريدار خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد شد.

عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط،از قبيل عدم ارائه وي يا درج شماره اقتصادي طرفين معامله در صورتحساب فروش كالا و يا خدمات ، خلاف مقررات بوده و با متخلفين برابر مقررات برخورد خواهد گرديد.

تبصره 1- در صورتي كه فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادي خود امتناع ورزد و ارائه كد اقتصادي را منوط به دريافت مبلغي بيشتر از رقم واقعي نمايد خريد كالا بدون شماره اقتصادي فروشنده بلامانع است بشرط آنكه گزارش انجام معامله و امتناع فروشنده از ارائه شماره اقتصادي جهت پيگيري قانوني، حداكثر ظرف يك ماه به اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي به صورت مكتوب و مستند تسليم گردد.

و-جرايم تخلفات شماره اقتصادي

در صورت عدم رعايت مفاد اين دستور العمل از جانب اشخاص ذيربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي وابسته از ارائه هر گونه تسهيلات به اين اشخاص خودداري مي نمايند.

عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت اين دستور العمل علاوه بر بي اعتباري دفاتر مربوطه از حيث مالياتي و جرايم مندرج در ماده 8 قانون تعزيرات حكومتي، مشمول جرايمي بشرح زير خواهد بود :

براي بار اول جريمه اي معادل 2 برابر مبلغ مورد معامله.
براي بار دوم تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت 3 ماه.
براي بار سوم حبس تعزيري از سه ماه با شش ماه براي اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط.
آيا با جابجايي آدرس شركت كد اقتصادي شركت نيز تغيير مي كند؟
توضيحي كه در اين مورد مي شود داد اين است كه كد اقتصادي كلا يك بار براي يك شركت اخذ مي شود و به صورت دائم براي شركت ماندگار مي باشد.
براي اخذ كد اقتصادي مهم نيست كه ابتدا آدرس شركت را در كجا ثبت كرده باشيم.شايد شركت در چند منطقه تغيير آدرس داشته باشد. به عنوان مثال از شرق تهران به غرب تهران انتقال پيدا كرده باشد و لي در آدرس قبلي هنوز كد اقتصادي نگرفته باشد بنابراين وقتي از شرق به غرب تهران انتقال آدرس مي دهد بايد در اداره دارايي غرب استان تهران اقدام به اخذ كد اقتصادي شود.
در بسياري از موارد نيز اينگونه است كه به عنوان مثال شركت در منطقه مالياتي شمال تهران ثبت شده است و در همان نقطه اقدامات براي اخذ كد اقتصادي نيز انجام شده است و كد اقتصادي اخذ شده است.حال مي خواهند تغيير آدرس بدهند به جنوب استان تهران كه آدرس شركت خود را تغيير بدهند.
دراين مرحله فقط آدرس شركت تغيير مي كند ولي حوزه مالياتي تغيير نميكند. پس صدور آگهي ثبت شركتها كه آدرس جديد را نوشته است و اقدامات لازم براي انجام روزنامه رسمي را انجام دهند. و سپس براي انتقال حوزه مالياتي نيز اقدام كنند.
در يك مرحله ديگر به اين صورت است كه آدرس شركت از يك استان به استان ديگر تغيير مي كند بنايراين كد اقتصادي نيز بايد انتقال پيدا كند.
اين امر زماني ميسر مي شود كه پس از تغيير آدرس به حوزه مالياتي مراجعه كرده و در خواست انتقال پرونده را بدهيم.
ثبت شركت راه روشن انجام كليه امور ثبتي از جمله ثبت شركت,ثبت شركت با مسئوليت محدود,سهامي خاص,رتبه بندي شركت,ثبت علائم تجاري,ايزو,ثبت شركتها,ثبت شركت سهامي خاص,طرح توجيهي,ثبت شركتهاي خارجي,ثبت اختراع,نحوه ثبتشركت,چگونگي ثبت شركت,اخذ كارت بازرگاني,اخذ جواز تاسيس,اخذ پروانه بهره برداري,خدمات بيمه اي,خدمات مالياتي,خدمات مالي,درخواست ايزو,كنسرسيوم,جوينت ونچر,ثبت شركت هولدينگ,ثبت شركت در كيش,ثبت شركت تعاوني,اخذ كد اقتصادي,ثبت شركت در مناطق آزاد,ثبت شعبه و نمايندگي خارجي,كارت بازرگاني,ثبت تغييرات شركتهاي سهامي خاص,ثبت تغييرات شركتهاي محدود,ثبت تغييرات شركت,ثبت طرح صنعتي,ثبت برند,ثبت شركت تضامني و ثبت موسسه پيشرو در تحقق اهداف شما مي باشد …


برچسب: ثبت شركت ، ثبت برند ، اخذ كارت بازرگاني ، اخذ كد اقتصادي ، اخذ ايزو،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۸:۴۹ توسط:sabterahroshan موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :