ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني .

ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني

كارت بازرگاني

اخذ كارت بازرگاني
اظهارنامه كارت بازرگاني – اخذ كارت بازرگاني – كارت بازرگاني

تأمين مدارك مورد نياز براي صدور اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگاني اداره ثبت شركتها

فرآيند تعيين وقت اتاق بازرگاني (اخذ كارت بازرگاني)

ابتدا مي پردازيم به مدارك مورد نياز براي اخذ كارت بازرگاني :

كارت بازرگاني مانند ثبت برند به 2 حالت تقسيم مي شود كه يك نوع آن شخصي يا همان حقيقي و نوع ديگر شركتي (حقوقي) مي باشد.

براي اخذ كارت بازرگاني شخصي مدارك مورد نيازي كه موسسه حقوقي راه روشن به آن اشاره مي كند به اين صورت است:

مهمترين مدارك كه شخص بايد حتماً آنها را داشته باشد.

1- كپي شناسنامه و كارت ملي

2- كپي از كارت پايان خدمت

3- كپي آخرين مدرك تحصيلي حداقل (ديپلم)‌

4- نداشتن سوء پيشينه

5- نداشتن چك برگشتي

مهمترين مدارك كه براي اخذ كارت بازرگاني شركتي نياز است:‌

1- كپي شناسنامه و كارت مديرعامل شركت

2- كپي آخرين مدرك تحصيلي مدير عامل (حداقل ديپلم)

3- كپي كارت پايان خدمت مديرعامل

4- اخذ عدم سوء پيشينه مديرعامل

5- نداشتن چك برگشتي حساب جاري شركت

اخيراً اتاق بازرگاني براي كارت بازرگاني شرايط را سخت تر كرده است يكي از قوانيني كه اجرا كرده اين است كه حتماً بايد از شركت هايي كه ثبت شده اند و مي خواهند كارت بازرگاني بگيرند يكسال از حساب جاري گذشته باشد كه حالا مي توان آن را با چند تبصره كه اتاق بازرگاني ايجاد كرده حل كرد و براي اخذ كارت بازرگاني اقدام كرد.

براي اخذ كارت بازرگاني حقيقي نيز شرايط را سخت تر كرده است ولي باز هم تبصره هاي لازم را ايجاد كرده در كارت بازرگاني حقيقي بايد از حساب جاري حداقل يكسال گذشته باشد كه اگر حساب در گردش باشد ديگر نيازي به گذشتن يك سال از حساب نيست.

سوالاتي كه براي اخذ كارت براي موكل پيش مي آيد:

1- اين است كه آيا اخذ كارت بازرگاني ماليات دارد؟ (يعني بايد ماليات پرداخت كنيم.)

موسسه راه روشن در پاسخ به اين صورت بيان مي كند كه اگر تجارت انجام گيرد و جنس وارد يا صادر شود حتماً بايد ماليات پرداخت شود ولي در صورتي كه از كارت بازرگاني هيچ استفاده اي نشود بنابراين هيچگونه مالياتي تعلق نمي گيرد و كارت بازرگاني بعد از يكسال باطل مي شود و بايد دوباره تمديد شود.

2- كارت بازرگاني كلاً براي چه مواردي استفاده مي شود؟

موسسه راه روشن به اين صورت پاسخ مي دهد كه 1. براي بانك ها و گشايش L/C استفاده
مي شود. 2. براي واردات و صادرات كالا 3. ثبت برند لاتين و بي معني

نتيجه گيري كلي : كارت بازرگاني شركتي نام مديرعامل در كارت بازرگاني ثبت مي شود و بايد مدرك مديرعامل كامل باشد اما ماليات براي شركت حساب مي شود و شركت بايد ماليات را پرداخت كند.

كارت بازرگاني شخصي به نام خود آن شخص ثبت مي شود و نمي توان آن را اجاره داد .

در كارت بازرگاني بايد به 3 زمينه كاري اشاره كرد.

زماني كه در اداره گمرك نام يك شخص كه كارت بازرگاني دارد را نوشته باشيم به هيچ عنوان نمي شود آن را تغيير داد.يعني يك نفر جديد را معرفي كرد.

براي تمديد كارت بازرگاني شركتي مفاصا حساب بيمه لازم است ولي در كارت بازرگاني شخصي لازم نيست.

تشريفات صدور كارت بازرگاني اداره كل ثبت شركتها و ماليكت صنعتي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت مي گيرد. بدو امر مراحل و مدارك مورد نياز اداره ثبت شركتها ذكر و مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نياز اتاق بازرگاني شرح داده مي شود.

سه برگ اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگاني، جهت اخذ كارت بازرگاني
پلمپ دفاتر تجارتي ( روزنامه و كل ) سال جاري و ارائه گواهي پلمپ دفاتر تجارتي، جهت اخذ كارت بازرگاني
يك برگ فتوكپي شناسنامه ( صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد )، جهت اخذ كارت بازرگاني
فتوكپي آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آن ( صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد)، جهت اخذ كارت بازرگاني
فيش پرداختي حق الثبت نام دفاتر بازرگاني، جهت اخذ كارت بازرگاني
چنانچه امور توسط وكيل رسمي شركت يا شخص انجام مي شود اصل يا فتوكپي برابر اصل سند رسمي وكالت، جهت اخذ كارت بازرگاني
شرح موارد :

سه برگ اظهارنامه ثبت نام دفاتر بازرگاني را از دايره فروش اوراق بهادار مستقر اداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي ابتياع و طبق فرم ضميمه آن را تكميل و امضا نماييد.
هر شخصي ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) كه تاجر محسوب شود مي بايستي داراي دفاتر قانوني باشد اين دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه دفتر كل دفتر دارايي و دفتر كپيه مي باشد امروزه با وجود دستگاههايي از قبيل فتوكپي فاكس و امثالهم وجود دفتر كپيه ضروري بنظر نمي رسد و ديگر دفاتر اداره ثبت شركتها پلمپ مي شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهاي خود آنها اقدام مي نمايد اين دفاتر وقتي داراي سنديت خواهد بود كه اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نمايد. براي اخذ كارت بازرگاني اشخاص حقوقي و حقيقي بايستي داراي دفاتر قانوني (روزنامه وكل) باشند بنابراين با توجه به ميزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( 50 برگي 100 برگي 200 برگي و يا بالاتر) تهيه و دايره پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ويك برگ گواهي پلمپ دفاتر تجارتي از واحد فروش اوراق بهادار تهيه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تكميل آن ( طبق فرم ضميمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.
صورتي كه متقاضي كارت بازرگاني شخص حقيقي باشد ارائه يك برگ فتوكپي صفحه اول شناسنامه ضروري است .
صورتي كه متقاضي كارت بازرگاني شخص حقوقي باشد ارائه روزنامه رسمي تاسيس شركت همراه با آخرين تغييرات شركت ضروري مي باشد.
حق الثبت نام دفاتر بازرگاني با عنايت به قانون درآمدهاي دولت و مصرف آن موارد معين مبلغ چهل هزار ريال مي باشد كه پس از اخذ فيش نسبت به واريز مبلغ مذكور شعب بانك ملي معين اقدام و رسيد پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سايرمدارك ارائه گردد.
صورتي كه امور توسط وكيل انجام مي پذيرد ارائه وكالت نامه رسمي نيز ضروري ميباشد.
پس از تهيه مدارك فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگاني مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها دفتر ثبت نام تجارتي اقدام و شماره دفتر را روي سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام مي نمايد سپس يك نسخه از اظهارناه را جهت بايگاني سوابق ضبط و ديگر نسخ را تحويل متقاضي ميدهد. اين مرحله انجام كار اداره ثبت شركتها به اتمام رسيده با دست داشتن مدارك به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مراجعه گردد.
موارد قابل توجه براي اخذ كارت بازرگاني:

امضاي دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگاني و صورت شركت بودن زدن مهر شركت روي آن
امضا وكالت نامه وكيل مربوطه توسط شخص و صورت شركتي بودن كارت زدن مهر شركت بر روي امضاي مديرعامل
پرداخت مبلغ 500000 ريال به عنوان كارمزد و واريزي ثبت شركتها و حق الوكاله وكيل
ارائه كپي شناسنامه براي كارت شخصي وارائه كپي كليه مدارك شركت و روزنامه رسمي و كپي شناسنامه مديرعامل براي شركت.
پس از تكميل مدارك بالا وتسليم آن به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه كرده و ضمن دريافت اسنادو مدارك به شرح بالا مراحل زير را به دنبال مي كنيد.

ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عكس و مدارك تسليمي از طرف شركت به اتاق بازرگاني واقع خ طالقاني جنب سفارت امريكا تشريف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارك تقاضاي معرفي نامه به اداره سو پيشينه و دريافت فرمهاي مخصوص كارت بازرگاني را مي نماييد.
سپس بعد از اخذ معرفي نامه به نزديكترين محل اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي مراجعه تا از شما انگشت نگاري به عمل آيد.
فرمهاي مخصوص كارت بازرگاني را تايپ وتنظيم به شركت تحويل مي دهيد و مورد مراحل بعدي مشورت مي نماييد.
از ميان فرمها يك فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابي جهت شركت شما و يا شخص شما مي باشد كه همزمان با عمليات انگشت نگاري مي توانيد به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحويل فرماييد و اگر شركت جديدالتاسيس باشد مي بايست از حساب جاري مديرعامل نيز استعلام به عمل آيد و صورت نداشتن حساب جاري مديرعامل بايد حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتي گذاشته باشد.
فرم د) را از اوراق جدا كرده و به دفتر خانه اي برده و صورت شركتي بودن امضا و مهر و شخصي بودن امضا را گواهي مي نماييد.
مورد كارتهاي شخصي ارائه دو نفر معرف با سابقه 3 سال بازرگاني كه داراي كارت بازرگاني مي باشند الزامي است مگر اينكه متقاضي داراي مدرك ليسانس باشد كه ارائه معرفين ( فرم ج) صورت مي گيرد.
مهمترين مرحله اگر سند مالكيت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضي كارت باشد مشكلي نيست ولي اگر محل اجاره باشد بايد همراه اجاره نامه محل و فيش برق و تلفن و اصل سند مالكيت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگاني مراجعه گردد.
پس از تكميل موارد بالا به همراه مدارك زير:

فرمهاي تايپ شده اتاق بازرگاني به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است .
اصل و كپي گواهي حسن اعتبار بانكي و تاييد اداره اعتبارات مبني برنداشتن چك برگشتي از شخص يا مديرعامل شركت
اصل كليه مدارك معرفين و كپي از كارت بازرگاني ايشان و تاييديه توسط ايشان مبني برمعتبر بودن شما جهت دريافت كارت بازرگاني
اصل وكپي تعهدنامه و تصديق امضا شخص يا مديرعامل و مهر شركت دفترخانه
مدارك به ثبت رسيده توسط شركت و گواهي پلمپ آن كه مرحله اول به شما تسليم گرديده است .
اصل و فتوكپي گواهي عدم سو پيشينه مديرعامل يا شخص
چهار قطعه عكس 4*6 بدون روتوش و كراوات
اصل و دو سري كپي از شناسنامه و كارت پايان خدمت مديرعامل يا شخص متقاضي
اصل و دو سري كپي سند مالكيت حتي صفحات سفيد سند و فيش نوسازي و قبض برق و تلفن
و به همراه مبلغ 260000 ريال وجه نقد به اتاق بازرگاني مراجعه و پس از تكميل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگاني.
كارت بازرگاني چه صورتي باطل مي‌شود؟

متقاضي ابطال كارت بازرگاني با دست داشتن اصل كارت بازرگاني و يك برگ تقاضاي ابطال به واحد ثبت نام دفتر بازرگاني مراجعه ومدارك مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره روي آن مراتب را دفتر ثبت مي نمايد پس از ثبت به اتاق بازرگاني مراجعه و مدارك مذكور صفحات بعدي تهيه و تحويل گردد.

مدارك مورد نياز جهت ابطال كارت بازرگاني (ويژه اشخاص حقوقي)

تقاضاي شركت 2 نسخه
گواهي مفاصاحساب دارايي آخرين سال مالياتي : اصل و كپي آن
اظهارنامه ابطالي ثبت دفاتر تجارتي 2 نسخه اصل
صورتجلسه مجمع عمومي براي شركتهاي سهامي عام خاص تعاوني ها و صورتجلسه هيات مديره براي ساير شركتها مبني بر انحلال شركت
تصوير روزنامه رسمي مبني بر اعلام انحلال شركت
اصل كارت بازرگاني و كپي صفحات اول و دوم
تذكر 1- اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي براي ابطال كارت خود مي توانند تهران درخواست خود را به اتاق بازرگاني و شهرستانها به نمايندگي اتاق بازرگاني و يا به ادارات كل بازرگاني استانها تسليم نمايند يا مي توانند مستقيما به وزارت بازرگاني مراجعه كنند هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگاني اداره مركزي كارت بازرگاني صورت خواهد گرفت.

تذكر2- كليه شرايط فوق براي اشخاص خارجي نيز قابل اعمال و تسري است.

تذكر 3- در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي روزنامه كثيرالانتشار كافي است .
تذكر4- در صورت سرقت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي روزنامه كثيرالانتشار و گواهي از اداره آگاهي و امثالهم كافي مي باشد.
ثبت شركت راه روشن انجام كليه امور ثبتي از جمله ثبت شركت,ثبت شركت با مسئوليت محدود,سهامي خاص,رتبه بندي شركت,ثبت علائم تجاري,ايزو,ثبت شركتها,ثبت شركت سهامي خاص,طرح توجيهي,ثبت شركتهاي خارجي,ثبت اختراع,نحوه ثبتشركت,چگونگي ثبت شركت,اخذ كارت بازرگاني,اخذ جواز تاسيس,اخذ پروانه بهره برداري,خدمات بيمه اي,خدمات مالياتي,خدمات مالي,درخواست ايزو,كنسرسيوم,جوينت ونچر,ثبت شركت هولدينگ,ثبت شركت در كيش,ثبت شركت تعاوني,اخذ كد اقتصادي,ثبت شركت در مناطق آزاد,ثبت شعبه و نمايندگي خارجي,كارت بازرگاني,ثبت تغييرات شركتهاي سهامي خاص,ثبت تغييرات شركتهاي محدود,ثبت تغييرات شركت,ثبت طرح صنعتي,ثبت برند,ثبت شركت تضامني و ثبت موسسه پيشرو در تحقق اهداف شما مي باشد …


برچسب: ثبت شركت ، ثبت برند ، اخذ كارت بازرگاني ، اخذ كد اقتصادي ، اخذ ايزو،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۳۲:۴۳ توسط:sabterahroshan موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :