ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني .

ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني

ثبت شركت مسئوليت محدود

در توضيح ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود ابتدا مي بايست از تعاريف شروع نمود. طبق ماده ۹۴ قانون تجارت شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه ميان دو يا چند نفر براي امور تجاري ثبت شده و و هريك از اعضاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا مقدار سرمايه خود در شركت مسئول ديون و تعهدات شركت است. بر طبق قانون ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركت در نام شركت مي بايست حتما عبارت (ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF" target="_blank">با مسئوليت محدود) ذكر شود و همچنين نام شركت نمي بايست متضمن نام هيچ يك از اعضاء باشد در غير اين صورت فرد شريكي كه نام او در نام شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن را در شركت تضامني خواهد داشت
شرايط ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF" target="_blank">ثبت شركت با مسئوليت محدود
مي بايست حداقل 2 نفر از اعضاي اصلي در شركت به سن قانوني ۱۸ سال تمام رسيده باشند يا يك نفر بالاي 18 سال بشند. موسسه حقوقي راه روشن در ادامه مطالب به توضيح بيشتري مي پردازد. .
هر دو شريك مذكور مي بايست حتي ۱ درصد سهامدار باشند.
ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF" target="_blank">ثبت شركت با مسئوليت محدود با حداقل دو نفر عضو ثبت مي شود يا يك مديرعامل ( كه تك مديرعاملي مي باشد) .
ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF" target="_self">ثبت شركت با مسئوليت محدود جهت امور تجاري مي باشد و حتي انجام امور غير تجاري سودآور نيز در اين دسته شركتها تجاري محسوب شده و شامل ماليات خواهد شد موسسه حقوقي راه روشن پيشنهاد خود را در مورد موضوع شركت بيان مي كند..
سرمايه در ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF" target="_blank">ثبت شركت با مسئوليت محدود بر خلاف سهامي خاص به سهام تقسيم نمي شود، بلكه به صورت سهم الشركه به اعضاء تعلق خواهد داشت.
در ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود اعضاء صرفا به مقدار سرمايه خود در مقابل اشخاص ثالث در مورد تعهدات شركت مسئول خواهند بود.
در نام ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود در هيچ صورتي نمي بايست از نام خانوادگي هيچ يك از اعضاء استفاده شود در غير اين صورت شريك مذكور در مقابل اشخاص ثالث مسئول خواهد بود، در واقع فارغ از مقدار سهم خود، به تنهايي و بدون توجه به مقدار مسئوليت ساير اعضاء مسئوليت خواهد داشت و مسئول اداي كليه ديون و تعهدات شركت خواهد بود.
اگر تعداد اعضاءي ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">شركت با مسئوليت محدود بيش از ۱۲ نفر باشد، شركت موظف به ثبت هيئت نظارت مي باشد. هيئت نظارت متشكل از ۳ نفر است كه از ميان اعضاءي شركت كه عضو هيات مديره نباشند به ميزان يك سال انتخاب خواهند شد.
داشتن آدرس و كد پستي حقيقي ولو اينكه اين آدرس مسكوني باشد.
سرمايه ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود
حداقل سرمايه در ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت بل مسئوليت محدود مي بايست يكصد هزار تومان باشد. لازم به ذكر است كه بر خلاف ثبت شركت سهامي خاص اين مبلغ به هيچ حسابي واريز نخواهد شد.
سرمايه ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">شركت با مسئوليت محدود با توجه به رويه شركت و موضوع فعاليت آن تعيين مي شود. و قانونا بايستي به گونه اي تعيين شود كه با گستره فعاليت شركت همخواني داشته و اصطلاحا محكمه پسند باشد. با اين همه در حال حاضر مي توان ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">شركت با مسئوليت محدود را با سرمايه حداقل يك ميليون ريال ثبت نمود و در حال حاضر هيچگونه منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد.
معايب و محاسن ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود
محاسن ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود كه موسسه ره روشن به چند مورد آن مي پرازد::
در ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">شركت با مسئوليت محدود فقط نياز به ۲ شريك دارد..
هر ساله نياز به معرفي اعضاء نيست و تنظيم صورتجلسه و تاييد آن نيز نياز نيست.
معايب >ثبت شركت با مسئوليت محدود:
گاها برخي از بانكهاي خصوصي به اين شركتها وام نمي دهند و ثبت شركت سهامي خاص" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5">شركت هاي سهامي خاص وام پراخت مي كنند.
شركت در مناقصات دولتي با اين شركت ها معمولا مقدور نيست و بيشتر سازمان ها يا ارگان ها درخواست ثبت شركت سهامي خاص" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5">شركت سهامي خاص مي كنند. .
مدت زمان لازم براي ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود
به طور ميانگين مدت زمان ثبت شركت با مسئوليت محدود 10 روز كه به طول مي كشد. كه موسسه راه روشن قادر به ثبت سريعتر اين شركت مي باشد..
مدارك لازم براي ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود
كپي شناسنامه و كارت ملي كليه اعضاي هيأت مديره و شركاء در صورتي كه موسسه راه روشن كپي برابر اصل مي كند..
گواهي عدم سوء پيشينه دريافت شده از دفاتر پليس+ ۱۰ كه نامه مربوط براي عدم سوء پيشينه توسط موسسه راه روشن ارائه مي گردد.
اعلام موضوع فعاليت شركت
اعلام آدرس محل فعاليت شركت

ا.
فرايند ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود
تكميل مدارك درخواستي و تحويل به موسسه راه روشن
اعلام ۵ نام سه سيلابي به ترتيب اولويت
تعيين مييزان سهم اعضاي سهامدار
تعيين سمت اعضا
تعيين ميزان سرمايه شركت
ثبت در سامانه اطلاعات ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركت ها و دريافت پذيرش
دريافت نام تاييد شده از سامانه
دريافت امضا اعضاء در ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">مدارك اصلي شركت
مراجعه نمايندهموسسه راه روشن با پيش آگهي براي دريافت پرونده و شماره ثبت به اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركت ها
تحويل مدارك به مشتري
تغييرات ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود
فرايند طي شده به منظور انجام موارد ذيل يكسان بوده و بر اساس نياز خود مي توانيد اقدام به تغييرات شركت خود كنيد.
انحلال شركت
چنانچه ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">شركت با مسئوليت محدود ثبت نموده ايد و تمايل به ادامه فعاليت نداريد مي توانيد شركت را بطور كامل منحل كنيد. براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانيد مقاله ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">انحلال شركت با مسئوليت محدود را مطالعه بفرماييد.
تغيير آدرس شركت
چنانچه ناگزير به تغيير محل فعاليت خود داريد مي توانيد آدرس اوليه شركت خود را تغيير دهيد.
تغيير موضوع شركت
چنانچه زمينه فعاليت شركتتان بطور كامل تغيير كرده سات و يا نياز به اضافه نمودن موضوع جديد به موضوعات قديمي خود داريد مي توانيد تغيير موضع شركت داشته باشيد.
تغيير اعضاء شركت
شما مي توانيد تغييرات در اعضاي هيات مديره، اضافه و كم نمودن را داشته باشيد.
تغيير سرمايه شركت
بر حسب نياز مي توانيد مبلغ سرمايه ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود خود را كم و يا زياد كنيد.
تغيير سهام اعضاي شركت
بر حسب نياز مي توانيد سهم هر عضو در شركت را كاهش يا افزايش دهيد.
تغيير سمت اعضاء شركت
مي توانيد هيئت مديره و يا مديرعامل را تغيير و همچنين افراد جديد با سمت هاي جديد در شركت تعريف كنيد
روزنامه رسمي ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">شركت با مسئوليت محدود
چنانچه نياز به گرفتن مجدد روزنامه رسمي شركت خود داريد مي توانيد مجدد آن را دريافت كنيد.
نكات ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت شركت با مسئوليت محدود
هيچگونه شركتي با يك نفر به ثبت نخواهد رسيد.
ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">شركت با مسئوليت محدود لزومي به واريز سرمايه به نام شركت ندارد.
انتخاب مدير عامل لزوما از ميان اعضاي هيأت مديره نخواهد بود.
۴-چنانچه ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">شركت با مسئوليت محدود داراي بيش از ۱۲ نفر عضو هيأت مديره باشد، اعضا موظف به انتخاب و معرفي ۳ نفر از اعضاءي خارج از هيات مديره به عنوان هيأت نظارت به اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركت ها خواهند بود.
اعضاي هيات نظارت موظف به تشكيل حداقل يك جلسه مجمع عمومي در سال مي باشند.
در صورتي كه سوالي در زمينه ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF" target="_blank">ثبت شركت با مسئوليت محدود داريد كه پاسخ آن را در متن فوق يافت نكرديد مي توانيد با شماره هاي موسسه راه روشن تماس بگيريد، همكاران ما مشتاق به پاسخگويي به سوالات شما مي باشند.
ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">ثبت تغييرات شركت با مسئوليت محدود:
همان طور كه قبلاً اشاره شده بود براي ثبت شركت با مسئوليت محدود حداقل 2 شركت لازم مي‌باشد كه اگر از اين 2 شركت يكي بالاي 18 سال و ديگري زير 18 سال باشد باز هم قابل انجام مي‌باشد.
حال فرض كنيم مي‌خواهيم پس از ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركت تغييراتي را براي شركت ثبت شده در اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها توسط مؤسسه حقوقي راه روشن اعمال كنيم:
ابتدا مداركي كه لازم براي اين كار مي‌باشد را تهيه مي‌كنيم كه شامل:
1. كپي شناسنامه و كارت ملي كل اعضاي هيأت مديره و شركاء
2. در صورت داشتن بازرس (بازرس به هيچ عنوان در ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">شركت‌هاي با مسئوليت محدود الزامي ندارد)
3. كپي آگهي ثبت شده و ممهور به مهر اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها
4. كپي اساسنامه
5. كپي شركت نامه يا تقاضانامه
6. اگر تغييرات قبلاً انجام شده بود مدارك آخرين تغييرات كه شامل عقد نامه رسمي تغييرات مي‌باشد لازم است.
نكته: گاهي اوقات موكل يا همان مشتري پس از تماس تلفني با مؤسسه حقوقي راه روشن يا مراجعه حضوري به دفتر مؤسسه حقوقي راه روشن سوالي كه مطرح مي‌كند به اين صورت است كه من تمام مدارك ثبتي شركت خودم را گم كرده‌ام يا اينكه من در حال حاضر دسترسي به مدارك فوق كه هم در بالا اشاره شد ندارم يعني نمي‌توانم تغييرات شركت خود را انجام دهم.
كارشناسان مؤسسه حقوقي راه روشن در جواب به اين سوال مي‌گويند كه اگر تمام مشخصات اعلام شده مانند شماره شناسنامه و كد ملي و نيز سهم‌الشركه كليه سهام شركاء يا مثلاً ميزان سرمايه شركت و ماده‌هاي اساسنامه درست باشد هيچ مشكلي وجود ندارد.
مؤسسه حقوقي راه روشن زماني كه فقط مي‌خواهد يك شخص جديد را وارد شركت كند نياز به كپي شناسنامه و كارت ملي دارد كه بايد كپي برابر اصل باشد كه اين امر نيز توسط مؤسسه راه روشن قابل انجام است.
مؤسسه راه روشن به چند مورد از ثبت شركت با مسئوليت محدود" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF">تغييرات شركت با مسئوليت محدود در اينجا اشاره مي‌كند:
1. تغيير موضوع شركت كه قبلاً توسط اداره ثبت شركت‌ها ثبت شده است.
2. تغيير تعداد شركاء كه توسط اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها ثبت شده است.
3. تعيين اعضاي هيأت مديره شركت كه قبلاً توسط اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها ثبت شده است.
4. تغيير آدرس شركت كه قبلاً توسط اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها ثبت شده است.
5. تغيير در مفاد اساسنامه شركت كه قبلاً توسط اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها ثبت شده است.
6. تغيير نام شركت كه قبلاً توسط اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها ثبت شده است.
7. تغيير سرمايه شركت يا همان افزايش سرمايه يا كاهش سرمايه كه در اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها، به ثبت رسيده است.
8. تغيير در مدت زمان ثبت شده كه اكثر شركت‌ها نامحدود ثبت شده است.
9. تغيير ميزان حضور شركاء در مجامع

لازم به ذكر است كه در تمامي تغييرات شركت‌ها نياز است تمام شركاء حضور پيدا كنند يعني تمام اعضاي شركاء در برگه صورتجلسات باشد.

نكته مهم اين است كه براي خروج مشخص سهام‌دار از شركت حتماً بايد خود ايشان راضي باشد و زير برگه صورتجلسه را امضا كند و وقتي كه امضا كرد بايد حتماً در اداره ثبت شركت ها حضور پيدا كند و دفتر اداره ثبت شركت‌ها را امضا كند.

اين كار با حضور وكيل مؤسسه حقوقي راه روشن قابل انجام است. يعني پس از عقد قرارداد با مؤسسه حقوقي راه روشن و تكميل كردن مدارك تمامي كارها توسط وكيل انجام مي‌شود و ديگر نياز نيست موكل در اداره حضور پيدا كند.

در صورت اينكه يكي از شركاء يا چند نفر از شركاء حضور نداشته باشند يا در جلسات شركت نكنند مي‌توان از طريق آگهي حق تقدم كه مؤسسه راه روشن تنظيم مي‌كند اين تغييرات را انجام داد. مؤسسه حقوقي راه روشن با استفاده از تجربه خود صورتجلسه را تنظيم مي‌كند كه با حداكثر شركاء و تعداد اعضا اين كار صورت گيرد. بايد توجه داشته باشيم كه خروج يك شريك از شركت هيچ گاه و هيچ گونه قابل انجام نيست و به هيچ عنوان بدون برگه وكالت نمي‌توان انجام گرفت.

در برخي مواقع تغييرات شركت‌هاي مسئوليت محدود به اين صورت است كه يك يا چند شخص مي‌خواهند وارد شركت ثبت شده بشوند كه در اين صورتجلسه كه توسط مؤسسه حقوقي راه روشن تنظيم مي‌كند اين كار انجام مي‌شوند يا مي‌خواهند چند نفر يا يك نفر وارد شركت شوند و يك يا چند نفر (بستگي به تعداد نفرات داخل شركت توسط ثبت شركت مي‌باشد) از شركت خارج شوند كه در اين مواقع موكل پيش فرد مي‌گويد بايد صبر كنيم تا يك نفر وارد شركت شود يا اينكه همزمان قابل انجام است.

بله مي‌توان گفت كه همزمان قابل انجام است. ابتدا ورود افراد جديد را طبق صورتجلسه‌اي كه مؤسسه حقوقي راه روشن تنظيم كرده است انجام مي‌دهيم و سپس در صورتجلسه بعدي كه مؤسسه راه روشن تنظيم كرده است خروج افراد كه مي‌خواهند خارج شوند انجام مي‌گيرد. فلذا بايد به ياد داشته باشيم كه افراد خروجي حتماً بايد دفاتر اداره ثبت را علاوه بر صورتجلسات تنظيم شده امضا نمايند كه صحت امضا آنها در اداره مشخص شود.

در برخي مواقع كارفرما مي‌خواهد تغيير نام انجام دهد يعني به مؤسسه حقوقي راه روشن مراجعه مي‌كند و درخواست تغيير نام شركت مي‌كند كه مي‌خواهند نام ثبت شده شركت خود در اداره ثبت شركت‌ها را تغيير دهد. در اينجا سعي بر آن داريم كه صورتجلسه تغيير نام را جُدا از تمامي صورتجلسات بزنيم چرا به دليل اينكه اگر صورتجلسه‌اي كه توسط مؤسسه حقوقي راه روشن تنظيم شده است اخطار بخورد يعني نام درخواست حالا به هر دليلي مثل مشابهت يا ايراد قانوني از اداره ثبت شركت‌ها به مشكل نخورد تمامي صورتجلسات ديگري كه ارجاع خورده است اخطار مي‌خورد و مرجوع مي‌شود پس به همين دليل صورتجلسه تغيير نام و اجرا از بقيه صورتجلسات به اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها ارجاع مي‌زنيم كه از اين مشكل دوري كنيم.

در تمامي مراحل تغييرات شركت‌ها پس از اينكه موكل با وكيل مؤسسه حقوقي راه روشن قرار داد منعقد كرد و انجام كار اقدام شد ابتدا پس از تهيه تمام مدارك صورتجلسات توسط كارشناس مؤسسه حقوقي راه روشن براي كارفرما ايميل يا از طريق تلگرام ارسال مي‌شود و كارفرما يا همان موكل پرينت گرفته و با دقت كامل صورتجلسات تنظيم شده توسط مؤسسه حقوقي راه روشن را تأييد مي‌كند و به همراه برگه وكالتي كه از قبل فرستاده شده به مؤسسه حقوقي راه روشن تحويل مي‌دهد و در مدت زمان تقريباً 10 روز كاري به اتمام مي‌رسد.

و بلافاصله روزنامه رسمي انجام مي‌شود، يعني وكيل كار را اداره ثبت شركت‌ها تحويل گرفته و به دفتر مؤسسه حقوقي راه روشن مراجعه مي‌كند و كار را تحويل مي‌دهد و پرسنل مؤسسه حقوقي راه روشن تا مرحله روزنامه رسمي ادامه مي‌دهند.

موارد مهم كه بايد بدانيم:

زماني كه اساسنامه شركت مفقود يا به هر نحوي غير قابل دسترس مي‌باشد امكان اين است كه المثني مدارك را دوباره از اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها تهيه كنيم. كه اين امر توسط مؤسسه حقوقي راه روشن قابل انجام است.

بايد يادمان باشد كه در تنظيم صورتجلسات زمان و تاريخ صورتجلسات خيلي مهم است اگر در زمان يا تاريخ اشتباه كنيم كار ايراد گرفته مي‌شود پس بنابراين براي تنظيم صورتجلسات با مؤسسه حقوقي راه روشن هماهنگ شود بهتر است.

در تنظيم صورتجلسات مهر شركت حتماً الزامي است كه در زير برگه صورتجلسات در كنار امضا شركاء و اعضا زده شود.

در برگه وكالت نيز مهر شركت حتماً بايد زده شود و امضا گردد.

بايد توجه داشته باشيم كه نائب رئيس در شركت‌هاي مسئوليت محدود اجباري نيست.

وقتي يك يا چند نفر از شركت خارج مي‌شوند و نفرات جديد جايگزين مي‌شوند اگر نفرات قديم سمت در شركت داشته‌اند بايد حتماً صورتجلسه تعيين اعضاي هيأت مديره تنظيم گردد كه اين كار توسط مؤسسه حقوقي راه روشن قابل انجام است.

يكي از تغييراتي كه در شركت‌هاي مسئوليت محدود انجام مي‌پذيرد انحلال شركت است كه شركاء تصميم مي‌گيريم شركت خود را كه در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده است حالا به هر دليلي كه مي‌دانند منحل كنند كه در انحلال شركت طبق صورتجلسه‌اي كه مؤسسه حقوقي راه روشن تنظيم مي‌كند يك نفر بايد به عنوان مدير تصفيه مشخص شود كه مدير تصفيه به همراه آدرس خود در برگه صورتجلسه نوشته مي‌شود. مدير تصفيه مي‌تواند از يكي از اعضاي و شركاي شركت باشد يا كلاً شخصي كه بيرون از شركت باشد حضور پيدا كند.

حق امضاء در شركت‌هاي مسئوليت محدود مانند ساير شركت‌ها مي‌باشد كه در اين حالت بايد حق امضا در جلسه هيأت مديره مشخص شود. حق امضا مي‌تواند مركب از 1 تا هر چند نيز باشد. يعني مدير عامل و رئيس هيأت مديره يا مدير عامل يا رئيس هيأت يا مدير عامل و نائب رئيس هيأت مديره و رئيس هيأت مديره و به هر شكلي قابل انجام مي‌باشد.

حق امضا مي‌تواند براي اوراق تعهدآور به شكل ديگر و براي نام‌هاي اداري به شكلي ديگري باشد. به عنوان مثال سفته‌ها و چك‌ها و اوراق تعهدآور مدير عامل و رئيس هيأت مديره نامه‌هاي اداري مدير عامل به تنهايي كه توسط مؤسسه حقوقي راه روشن بهتر قابل انجام مي‌باشد و هيچ گونه ايرادي بر نمي‌خورد.

در شركت‌هاي مسئوليت محدود در هنگام ورود و خروج كه صورتجلسه را مؤسسه حقوقي راه روشن تنظيم كرده است به منزله‌ي اين است كه شخص وارد شونده يك مقدار پول با خود وارد صندوق شركت‌ مي‌كند و در رديف شركاء قرار مي‌گيريد. اين به اين منزله نيست كه بدهي و ماليات به عهده ايشان نخواهد بود. نفرات قبلي نيز در اين جريان سهيم هستند. و اگر با تنظيم صورتجلسه مؤسسه حقوقي راه روشن شخصي يا اشخاصي بخواهند از شركت خارج شوند به منزله‌ي اين است كه تمام سهم‌الشركه خود را از صندوق شركت دريافت كرده و با رضايت كامل از شركت خارج مي‌شوند.

نكته: گاهي اوقات افراد پس از مراجعه به دفتر حقوقي راه روشن سوالي كه مطرح مي‌كنند به اين صورت است كه ورود و خروج در دفترخانه نيز قابل انجام است.

جواب مؤسسه حقوقي راه روشن: بله قابل انجام مي‌باشد. امّا اين بدان معنا نيست كه صورتجلسه تنظيم شده به اتمام رسيده است يعني در برگه‌اي كه توسط دفترخانه تنظيم مي‌شود نوشته شده است يك نفر وارد و يك نفر خارج كه همان برگه را به همان صورتجلسه تنظيم شده توسط مؤسسه حقوقي راه روشن به اداره ثبت ارسال مي‌شود و كار آگهي مي‌شود و توسط وكيل مؤسسه حقوقي راه روشن از اداره تحويل گرفته شود وروزنامه رسمي مي‌شود.

نكته: براي انجام الحاق به موضوع يا تغيير موضوع بايد توجه داشته باشيد كه موضوعي كه انتخاب مي‌كنيم از طرف مؤسسه حقوقي راه روشن بررسي شده باشد كه هنگام ارسال به اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها به مشكل نخورد و ايراد گرفته نشود چون همان طور كه اشاره شد يكسري از موضوعات قبل از ثبت در اداره ثبت شركت" href="http://www.sabterahroshan.com/" target="_blank">ثبت شركتها نياز به مجوز از سازمان‌هاي مربوطه را دارند. مانند نرم‌افزاري و كشتيراني و حمل و نقل و عكاسي و تبليغات و غيره …

ثبت شركت راه روشن انجام كليه امور ثبتي از جمله ثبت شركت,ثبت شركت با مسئوليت محدود,سهامي خاص,رتبه بندي شركت,ثبت علائم تجاري,ايزو,ثبت شركتها,ثبت شركت سهامي خاص,طرح توجيهي,ثبت شركتهاي خارجي,ثبت اختراع,نحوه ثبتشركت,چگونگي ثبت شركت,اخذ كارت بازرگاني,اخذ جواز تاسيس,اخذ پروانه بهره برداري,خدمات بيمه اي,خدمات مالياتي,خدمات مالي,درخواست ايزو,كنسرسيوم,جوينت ونچر,ثبت شركت هولدينگ,ثبت شركت در كيش,ثبت شركت تعاوني,اخذ كد اقتصادي,ثبت شركت در مناطق آزاد,ثبت شعبه و نمايندگي خارجي,كارت بازرگاني,ثبت تغييرات شركتهاي سهامي خاص,ثبت تغييرات شركتهاي محدود,ثبت تغييرات شركت,ثبت طرح صنعتي,ثبت برند,ثبت شركت تضامني و ثبت موسسه پيشرو در تحقق اهداف شما مي باشد …


برچسب: ثبت شركت ، ثبت برند ، اخذ كارت بازرگاني ، اخذ كد اقتصادي ، اخذ ايزو،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۲۴:۴۸ توسط:sabterahroshan موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :