ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني .

ثبت شركت,ثبت برند,اخذ كارت بازرگاني

ثبت برند

ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند (نام و علائم تجاري)

قبل از هر چيزي موسسه راه روشن  ابتدا مي پردازد به مدارك مورد نياز براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند:

1- براي اشخاص حقيقي (شخصي):

الف) كپي شناسنامه ، كارت ملي شخص اقدام كننده

ب) ارائه مدرك معتبر كه نشان بدهد موكل(مشتري) در زمينه كاري مربوطه فعاليت دارد. (مانند جواز تاسيس،پروانه كسب،كارت بازرگاني و . . . )

2- براي اشخاص حقوقي (شركتي):

الف) كپي شناسنامه و كارت ملي مديرعامل

ب) كپي مدارك ثبتي شركت (آخرين تغييرات شركت)

ج) ارائه مدرك معتبر كه نشان بدهد موكل(مشتري) در زمينه كاري مربوطه فعاليت دارد. (مانند جواز تاسيس،پروانه كسب،كارت بازرگاني و . . . )

موسسه راه روشن فرآيند ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند را به اين صورت بيان مي كند:

ابتدا پس از تماس يا پيگيري هاي موسسه راه روشن با موكلين (كارفرما) مشاوره لازم را انجام مي دهند و پس از تكميل مدارك و عقد قرارداد ارجاع به اداره مالكيت معنوي مي شود و منتظر پاسخ از اداره مالكيت معنوي مي شويم.

نكاتي كه براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند بايد توجه داشته باشيم اين است كه نبايد از برندي استفاده كنيم كه بيش از 50 درصد شباهت با بقيه نام هاي موجود داشته باشد كه اين مشابهت توسط كارشناسان و مشاوران موسسه راه روشن بررسي و كارشناسي مي شود.

براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند در اداره مالكيت معنوي اگر كلمات فارسي باشند فقط مدارك معتبر مانند جواز كسب يا پروانه بهره برداري يا جواز تاسيس يا جوازي كه از وزارت كار اخذ شده باشد كافي مي باشد.

در كل مدركي كه نشان دهد شخص حقيقي يا حقوقي در زمينه كاري مربوطه كه مي خواهد ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برند را ثبت كند فعاليت دارد يا مي خواهد انجام دهد.

موسسه راه روشن با اخذ جواز تاسيس از وزارت صنايع و معادن سهولت لازم را ايفا كرده است كه مشتريان موسسه حقوقي راه روشن بدون نياز به اتلاف وقت براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند خود اقدام كنند.

اخذ جواز به اين صورت است كه يك جواز تأسيس از وزارت صنايع و معادن در يكي از شهرك هاي  صنعتي حومه تهران يا  داخل تهران اخذ مي شود و نشان مي دهد كه موكل مي خواهد در زمينه كاري كه در جواز نوشته شده است فعاليت داشته باشد.

در جواز بايد نوع كالا و خدمات ذكر شود يعني اينكه به عنوان مثال شخصيت حقوقي يا حقيقي، زمينه كاري كيك و شيريني مي خواهد فعاليت كند و تمام فعاليت هاي شبيه به همين نوع را در جواز ذكر مي كنند به جز جواز مي شود از كارت بازرگاني استفاده كرد يعني اينكه به جاي جواز فقط كارت بازرگاني اخذ شود.

براي اخذ كارت بازرگاني" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank">اخذ كارت بازرگاني نيز مدرك لازم مربوطه را مي خواهد.

نكته مهم اين است كه براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF" target="_blank">ثبت برند نام و علائم تجاري اگر كلمه ي و حرف مورد نظر فارسي باشد و در كتاب دهخدا معني داشته باشد جواز كافيست و اگر كلمه بي معني يا لاتين باشد حتماً استفاده از كارت بازرگاني الزامي است.

يادمان باشد كه با كارت بازرگاني مي توان كلمه لاتين با معني فارسي يا غير فارسي را ثبت كرد. يعني زماني كه كارت بازرگاني داشته باشيم ديگر نيازي به اخذ جواز نيست.

موسسه راه روشن اينگونه بيان مي كند كه براي ثبت برند در اداره مالكيت معنوي مي توان از چند شريك استفاده كرد. يعني شخصي مراجعه مي كند و قادر به اخذ كارت بازرگاني" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C" target="_blank">اخذ جواز يا كارت بازرگاني نمي باشد موسسه راه روشن اين پيشنهاد را مي دهد كه اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي كه قابل اعتماد شما هستند را در نظر داريد كه داراي جواز يا كارت بازرگاني مي باشد به صورت شريك با ايشان براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند سهيم بشويد.

يعني نام ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برند از شما و ارائه مدرك مربوطه از ايشان.

در نتيجه ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برند به نام 2 نفر در اداره مالكيت معنوي توسط موسسه حقوقي راه روشن به ثبت
مي رسد. و پس از ثبت برند شخصي يا شركتي، شخص  مالك مي تواند از تمام درصد شراكت شخصي كه مدرك معتبر را ارائه كرده است را دارا شود.

يادمان باشد كه مي توان براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند از طريق موسسه راه روشن يك شخصيت حقيقي با يك شخصيت حقوقي شريك شود يعني مدرك ارائه شده از شخصيت حقوقي باشد و شخص حقيقي فقط به عنوان مالك قرار بگيريد. و برعكس اين اتفاق نيز قابل انجام است.

نكته هاي مهم كه موسسه راه روشن به آنها اشاره مي كند:

1- ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند كه توسط اداره مالكيت معنوي به ثبت مي رسند فقط 10 (ده) سال معتبر است.

2- بعد از 10 سال بايد براي تمديد اقدام شود.

3- 6 ماه قبل از اينكه مدت زمان برند به پايان برسد بايد براي تمديد ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برند اقدام شود زودتر از 6 ماه قابل انجام نمي باشد.

4- حالا اگر فراموش كرديم كه برند را تمديد كنيم پس از اينكه 10 سال به پايان رسيد مهلت داريم 6 ماه بعد از پايان زمان ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برند آن را دوباره تمديد كنيم.

5- براي اضافه طبقه و اضافه كردن زير اقلام تصديق ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برند ثبت شده لازم است كه توسط اداره مالكيت معنوي ظهر نويسي بشود.

زماني كه مي خواهيم برند را از شخصي خريداري كنيم ابتدا به دفترخانه معتبر مراجعه كرده و درخواست استعلام نام برند را از اداره مالكيت معنوي مي دهيم. پس از چند روز جواب استعلام از اداره مالكيت معنوي مي آيد كه نشان مي دهد كه برند معتبر است بعد به همراه مالك به اداره مالكيت معنوي مراجعه مي شود و ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برند ثبت شده به شخص جديد واگذار مي شود كه موسسه حقوقي راه روشن با در دست داشتن برگه وكالت مي تواند بدون حضور مالكين برند اين پروسه را به پايان برساند.

براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند مي توان از كلمات به همراه لوگوي مورد نظر استفاده كرد يعني اينكه يك نام را براي ثبت برند انتخاب كنيم و به همراه آن يك لوگوي ديگر در نظر گرفت. مانند برند نايك nike كه به لاتين نوشته شده نايك و لوگوي معروف خودش كه مانند يك تيك تائيد مي باشد در بالاي آن مشخص مي شود، در نتيجه نام مي تواند به هرماه لوگوي درخواستي ثبت شود.

لازم به ذكر است كه لوگوي و نام را مي توان جداگانه استفاده كرد نبايد براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند از نام هاي ممنوعه و يا معروف ، مشهور استفاده كرد.

پيشنهادي كه موسسه راه روشن براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند ارائه مي كند اين است كه :

براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند سعي كنيد كه از نام ها و لوگوهاي معروف نشده و دور از ذهن همگان استفاده شود يعني اينكه قبلاً كسي نام و لوگوي را نشنيده باشد.

چون اغلب وقتي به انواع برندها توجه داشته باشيم هيچ كدام معروف نبوده اند مالكين برند پس از ثبت نام ها را به معروفيت رسانده اند در واقع برندينگ انجام داده اند.

پروسه برندينگ به اين معناست كه يك نام كه توسط اداره مالكيت معنوي به ثبت مي رسد بايد با تلاش فراوان آن را به عموم مردم آشنا كرد كه اين امر با تبليغات فراوان و تلاش هاي مكرر مقدور مي باشد.

خيلي از كساني كه با موسسه راه روشن تماس مي گيرند از جمله سوالاتي كه مي پرسند اين است كه برند ماليات دارد يا نه؟ در جواب بايد گفت برند هيچگونه مالياتي ندارد ولي اگر در بازار كار كند و شخص فعال به اداره ماليات، ماليات خود را پرداخت نكند مي توان از طريق ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برند در بازار پيگيري شود.

وقتي كه ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برند را ثبت مي كنيم، به اين معناست يعني آن را فقط در سرزمين ايران كه مناطق آزاد نيز مي شود به ثبت مي رسد. پس در نتيجه برند به مدت 10 سال در ايران ثبت شده است.

اگر بخواهيم ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برندي را خارج از ايران ثبت كنيم بايد توجه داشته باشيم نام و علائم در خارج از ايران به ثبت نرسيده باشد تا بتوانيم آن را به ثبت برسانيم.

اگر بخواهيم از ايران براي ثبت نام و علائم تجاري اقدام كنيم بايد كار را از طريق موسسه راه روشن جلو ببريم. يعني برند را پس از استعلام در كشور مقصد به اداره مالكيت معنوي ارجاع مي زنيم و پس از درخواست تائيد انجام مي شود و در كشور مقصد به ثبت مي رسد و ديگر هيچ شخصيت حقوقي يا حقيقي قادر به ثبت نام در آن كشور را دارا نمي باشد.

86 كشور عضو كنوانسيون مادريد هستند كه كشور ايران نيز شامل اين كنوانسيون مي باشد در بعضي اوقات موكل پس از مراجعه به موسسه راه روشن درخواست دارد كه يك ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برند خارجي كه در يك كشور خارجي به ثبت رسيده را در ايران ثبت كند، ابتدا بايد ديد كه برند و نام و علائم تجاري قبلاً توسط شخصيت ديگري در ايران به ثبت نرسيده باشد و گاهي اوقات شخصيت خارجي نام و علائم تجاري خود را از كشور خارجي در ايران ثبت مي كند يعني ثبت مادريد انجام مي دهد. نام و علائم تجاري مانند پپسي و كوكاكولا و… در ايران از طرف شركت هاي خارجي به ثبت رسيده اند كه هيچ شخصيتي نتواند آن را به نام خود در ايران ثبت كند.

براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند خارجي در ايران مي توان نمايندگي آن شركت در ايران را گرفت و از طريق مجوزي كه شركت خارجي در ايران صادر كرده است آن را در ايران ثبت كرد.

نكته قابل توجه اين است كه برندهايي كه در كشورهاي ديگر وجود دارند مانند چين ، امارات و … كه پرفروش هستند ولي شناخته شده نيستند را مي توان از ايران اقدام كرد و به ثبت رساند.

يعني قبل از اينكه شخصي قابل از شما آن را به ثبت برساند شما به ثبت برسانيد.

موسسه حقوقي راه روشن با كادري مجرب و كارشناسان با تجربه آماده پاسخگوئي به سوالات شما مي باشد.

انتخاب نام ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">برند، گام اول
ابتدا لازم است كه براي انتخاب نام برند چند نكته مهم را در نظر گرفت. اول اينكه اسامي مشهور را نمي توان ثبت كرد. در ضمن اگر نام انتخابي با نام برند ديگري بيش از ۵۰% تشابه داشته باشد نيز قابل ثبت نمي باشد. البته اين حالت در طبقات مربوط به مواد غذايي، آشاميدني، سلولزي، ايمني، لوازم خانگي، آرايشي و بهداشتي بيشتر اتفاق مي افتد. يكي از مواردي كه در ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند ممنوع مي باشد، استفاده از نام مناطق جغرافيايي مي باشد. بنابراين براي جلوگيري از رد نام، مي توان از نام هاي مختلط و چند سيلابي براي ثبت برند در طبقه شلوغ، استفاده كرد. اگر برندي كه مي خواهيد ثبت كنيد داري لوگو نيز باشد، بهتر است از طرح هاي ساده و قابل فهم و زيركانه استفاده نمود. به طور كلي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند به شكل حقيقي يا حقوقي انجام مي گيرد. و شما مي توانيد از يك برند هم نام فارسي آن را ثبت كنيد و هم نام انگليسي آن را. براي انتخاب نام برند شئونات اسلامي را بايد حتما مد نظر داشت زيرا در غير اين صورت با اخطال مواجه خواهيد شد. اگر برند شما ثبت شده باشد ولي به شكل زيركانه يا متقلبانه اي شبيه به يكي از برندهاي مشهور باشد، اين موضوع از طرف صاحبان برند قابل شناسايي مي باشد و حتي اگر ثبت هم شده باشد، قابليت ابطال يا برگشت دارند. براي انتخاب يك نام درست و داشتن اطلاعات لازم و كافي مي توانيد از مشاوران دپارتمان ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند موسسه حقوقي راه روشن استفاده نماييد.
ثبت برند ، گام دوم
بعد از انتخاب نام برند با موازين گفته شده، بايد برند را ثبت نمود. براي ثبت برند در ايران بايد استعلام برند كرد تا تكراري بودن يا تشابه آن مشخص شود. سپس اظهارنامه شما در سامانه اداره مالكيت صنعتي ثبت مي شود. بعد از ۴۵ تا نهايت ۹۰ روز پس از ثبت اظهارنامه، كارشناسان اداره مالكيت صنعتي نظر نهايي خود را براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند در ايران به آگاهي شما مي رسانند. بعد از تاييد نام، آگهي تقاضا براي ثبت برند در ايران صادرخواهد گرديد. البته تا ۳۰ روز بعد از چاپ آگهي تقاضا مي توان اعتراض كرد. اگر اعتراض نباشد آگهي دوم در روزنامه رسمي چاپ مي شود و در آخر گواهي ثبت برند ۱۰ ساله صادر مي شود كه تحويل مالك برند مي گردد.
مدارك ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند
مدارك ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند حقوقي شامل كپي مدارك شركت يعني آگهي تاسيس، تغييرات شركت ( نام، آدرس، مديرعامل)، روزنامه رسمي تاسيس و تغييرات شركت و كپي كارت بازرگاني كه بايد حتما به نام شركت يا مدير عامل باشد و كپي شناسنامه و كارت ملي مدير عامل و يك نمونه از علامت مورد تقاضا در كادر ۱۰*۱۰ و مهر شركت مي باشد. براي ثبت برند" href="http://www.sabterahroshan.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF">ثبت برند براي اشخاص حقيقي نياز به كپي شناسنامه و كارت ملي شخص متقاضي و كپي جواز كسب يا مجوز فعاليت مرتبط و كپي كارت بازرگانيو طرح لوگو در كادر ۱۰*۱۰ مي باشد. مجوز پروانه بهره برداري، جواز تاسيس يا جواز كسب مي تواند براي ثبت برند مورد استفاده قرار گيرد. اگر برند انگليسي باشد يا در لغتنامه دهخدا داراي معني نباشد، براي ثبت آن برند نياز به كارت بازرگاني داريم. ثبت برند درطبقه تبليغات مستلزم مجوز از طرف وزارت ارشاد مي باشد. همچنين ثبت برند براي طبقه دارويي نيز نيازمند مجوز از وزارت ارشاد مي باشد.
ثبت شركت راه روشن انجام كليه امور ثبتي از جمله ثبت شركت,ثبت شركت با مسئوليت محدود,سهامي خاص,رتبه بندي شركت,ثبت علائم تجاري,ايزو,ثبت شركتها,ثبت شركت سهامي خاص,طرح توجيهي,ثبت شركتهاي خارجي,ثبت اختراع,نحوه ثبتشركت,چگونگي ثبت شركت,اخذ كارت بازرگاني,اخذ جواز تاسيس,اخذ پروانه بهره برداري,خدمات بيمه اي,خدمات مالياتي,خدمات مالي,درخواست ايزو,كنسرسيوم,جوينت ونچر,ثبت شركت هولدينگ,ثبت شركت در كيش,ثبت شركت تعاوني,اخذ كد اقتصادي,ثبت شركت در مناطق آزاد,ثبت شعبه و نمايندگي خارجي,كارت بازرگاني,ثبت تغييرات شركتهاي سهامي خاص,ثبت تغييرات شركتهاي محدود,ثبت تغييرات شركت,ثبت طرح صنعتي,ثبت برند,ثبت شركت تضامني و ثبت موسسه پيشرو در تحقق اهداف شما مي باشد …


برچسب: ثبت شركت ، ثبت برند ، اخذ كارت بازرگاني ، اخذ كد اقتصادي ، اخذ ايزو،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲ آذر ۱۳۹۵ساعت: ۱۱:۲۹:۳۱ توسط:sabterahroshan موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :